.
History &
Chronology
Language
& Alphabet
Literature
Prominent
Armenians
Names
Character
Youth &
Family
Feasts &
Traditions
.
Armenian Poetry

'Hye Etch' Armenian Poetry Competition Winners (2002)

Introduction

Early in September 2002, 'Hye Etch' approached the three main Armenian schools (AGBU Alexander Primary School, Hamazkaine A. & S. Galstaun School and St. Gregory's Armenian School) in Sydney Australia to take part in a unique Armenian poetry competition.

The aim of the competition was to offer encouragement to the students and give them a sense of pride in their mother language Armenian.

To our disappointment, two out of the three schools (Hamazkaine A. & S. Galstaun and St. Gregory's Armenian) did not partake in the competition, to the detriment of their students. Only the students at the AGBU Alexander Primary school successfully accomplished the task at hand with flying colours.

The subject of the poetry competition was "The Armenian Language" or "The Armenian Alphabet". Entries had to be written or typed in Armenian and submitted by mid December 2002.

Five winners were chosen by the teachers at AGBU Primary. 'Hye Etch' then selected the 1st place winner. Each of the five students received a complimentary copy of the Armenian Alphabet poster. The 1st place winner received in addition to the poster, a copy of the new 2003 'Hye Etch' Armenian calendar.

'Hye Etch' wishes to congratulate the winning students for their enthusiasm and commendable work. We also extend our thanks to the dedicated and friendly staff at the AGBU Alexander Primary school for encouraging student participation. The high standard of work achieved is a credit to both the teachers and students at AGBU Primary.

The winning poems are listed below with the names of the students. It is worth mentioning that all of the entries were of very high standard. The 1st place winning poem was selected for its simplicity and for the important message it conveys to the young generation, 'to preserve this great language'.

The Year six winning students from the AGBU Alexander Primary School with their teacher Mrs. Seta Keoshgerian. The students from left to right Talar Keoroghlanyan, Lisa Nalbandian, Laura Topouzian and Armen Arakelian (fifth student Alvart Apoian absent).

NOTE: The poems on this page are in Armenian. You will need the "Times LatArm" Armenian font to be able to read the poems. Please click "HERE" to download this free font, then unzip it and install it in your computer.
 
 

زÚðºÜÆ Èº¼àô

ÎÁ ·áñͳͻ٠ù»½ ÇÙ ËûëùÇë Ù¿ç ÑdzݳÉáí,
øáõ ³ÝáÛß µ³é»ñ¹ ÑÝã»Éáí,
²Ý·ÇÝ Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÝ»ñ ϳ½Ù»Éáí, 
àñ ϳñÍ»ë ÏÁ ù³Õóñ³Ý³Ý ûñ¿ ûñ:

²ëïÕÇ ÝÙ³Ý ÏÁ ÷³ÛÉÇë ¹áõÝ,
àõ ÏÁ Éáõë³õáñ»ë ³ÙµáÕç ѳۻñáõÝ,
ÎÁ ÙÝ³ë ¹³ñ»ñáí ³ÝÙ³Ñ,
øáõ ÉáÛëáí¹ Û³õ»ñųϳÝ:

ä³ï·³Ùë ¿ ë»ñáõݹÇÝ Ýáñ,
àñ å³Ñå³Ý»Ý É»½áõÝ ÷³é³õáñ,
²Ý ÑÇÙݳù³ñÝ ¿ Ù»ñ Û³ÕÃáõû³Ý
ºõ ³¹³Ù³Ý¹Á å³å»Ý³Ï³Ý:

¸³É³ñ ø¿ûñûÕɳݻ³Ý
(First place winner)
 

***
 

زÚðºÜÆ Èº¼àô

Æ٠سÛñ»ÝÇ É»½áõë, ÏÁ Ùݳë ÙÇßï ϳݷáõÝ,
Ú³ïáõÏ áõ ³Ýáõß, ѳ׻ÉÇ áõ ³ÝÑáõÝ,
ÎÁ ëáñíÇÙ ëÇñáí, ²É»ùë³Ýïñ ì³ñųñ³Ý¿Ý Ý»ñë,
àñ ѳݷÇëï »õ ½·áÛß, å³Ñå³Ý»Ù Û³õ»ñÅ:

ÆÙ å³å»Ý³Ï³Ý É»½áõë, êáõñµ áõ ÷³é³õáñ,
Èáõë³õáñ áõ ³ÝÝÙ³Ý, ÑÇÝ áõ ¹³ñ³õáñ,
ÐáÛ³Ï³å »ë ¹áõÝ, ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ,
ºõ ÙÇßï Ëûë»Éáí ù»½ª ÏÁ ÙÝ³ë ¹³É³ñ:

ÆÙ Ù¿Ï Ñ³ïÇÏ áõ ³Ý·ÇÝ, É»½áõÝ »ë ¹áõÝ,
ºÕ³Í »ë Ù»ñ å³å»Ý³Ï³Ý ѳñëïáõÃÇõÝ,
¿»õ Ù»Ýù »Õ³Í »Ýù å³ï»ñ³½ÙÝ»ñáõ Ù¿ç,
ê³Ï³ÛÝ Ù»ñ ³½·Ý áõ É»½áõÝ, åÇïÇ ÙÝ³Û ³Ýí»ñç:

ÈÇë³ Ü³Éå³ÝﻳÝ
 

***
 

زÚðºÜÆ Èº¼àô

êáõñµ »õ Ù³ùáõñ É»½áõ ÙÁÝ »ë, г°Û È»½áõ.

øáõ ¹³ñ³õáñ ï³é»ñ¹ å³å»Ý³Ï³Ý
ºõ ùáõ óÝϳ·ÇÝ µ³é»ñ¹ ³Ý½áõ·³Ï³Ý,
Èáõë³õáñ»óÇÝ Ï»³Ýùë Û³õÇﻳÝ:

¼ûñ³õáñ »õ ³ÝÙ³Ñ É»½áõ ÙÁÝ »ë, г°Û È»½áõ.
øáõ ³ÝáÛß ÑÝãÇõݹ ûñÇݳϻÉÇ
ºõ ùáõ ùÝùáõß Ó³Ûݹ ëù³Ýã»ÉÇ,
êÇñïë É»óáõóÇÝ å³Ûͳé ÉáÛëáí¹ Ù³Ûñ»ÝÇ:

гñáõëï »õ ·»Õ»óÇÏ É»½áõ ÙÁÝ »ë, г°Û È»½áõ,
øáõ áëÏ»ÕÝÇÏ ·ñáõÃÇõÝÝ»ñ¹ ßù»Õ
ºõ ùáõ ³ÝÝÙ³Ý µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñ¹ ѳÝ׳ñ»Õ,
гÛáó ·Çñù»ñÇë Ù¿ç ÏÁ ï»ëݻ٠¹³É³ñ³·»Õ:

àëÏÇÇ ÝÙ³Ý ÏÁ ÷³ÛÉ÷ÉÇë ¹áõÝ,
²ÛÝù³Ý Ñå³ñï, ³ÛÝù³Ý ëÇñáõÝ,
äÇïÇ å³Ñå³Ý»Ýù ù»½, í³é »õ ³ÝÑáõÝ,
àñ ÙÝ³ë ¹³ñ»ñáí, ÇÙ ³ÝáÛß, ·»Õ»óÇÏ,
Ð³Û È»½áõ...

²Éí³ñ¹ ²µáÛ»³Ý
 

***
 

زÚðºÜÆ Èº¼àô

ø»½ Ð³Û È»½áõ, ѳñáõëï áõ ³Ý³å³Ï,
ÎÁ ëÇñ»Ù ³ÛÝù³Ý, áñ ϳñÍ»ë ÇÙ ÁÝÏ»ñë ÁÉɳë,
øáõ ³Ýáõß Ó³Ûݹ, áñå¿ë »ñ· ÙÁ êáõñµ,
ÎÁ Éë»Ýù ³Ù¿Ý ï»Õª Ù»ÕÙ áõ ³ÝáÛß:

¸³ñ»ñ ³Ýó³Ý ¹³ñ³õáñ É»½áõ,
¸»é ÏÁ ëáñíÇÝù ù»½ ³Ý·ÇÝ É»½áõ,
àõñÇß É»½áõ ãÇÏ³Û ùáõ ÝÙ³Ý å³Ûͳé,
äÇïÇ Ùݳë Û³õ»ñÅ ¹áõÝ ¹³ñ¿ ¹³ñ:

²Ù¿Ý ûñ ¹åñáó¿Ý Ý»ñë, ÏÁ ï»ëݻ٠ï³é»ñ¹ ³ÝÝÙ³Ý,
àñ ϳËáõ³Í »Ý å³ïÇÝ íñ³Û ø³ç ì³ñ¹³ÝÇ å³ïÏ»ñÇÝ ÝÙ³Ý,
¸áõÝ ³Ý·ÇÝ É»½áõ ëÇñáõÝ áõ ÷³é³õáñ,
ø»½Ùáí áõñ³Ë »Ýù »õ Ñå³ñï, É»½áõ ³ñÅ»ù³õáñ:

²ñÙ¿Ý ²é³ù»É»³Ý
 

***
 

زÚðºÜÆ Èº¼àô

Æ٠سÛñ»ÝÇ È»½áõ,
г׻ÉÇ ÷áñÓ³éáõÃÇõÝ »ë ¹áõÝ
øáõ ³ÝÑáõÝ µ³é»ñ¹ ÇÙ Ù¿ç, 
ÎÁ É»óÝ»Ý ëÇñïë ³Ýí»ñç:

Æ٠سÛñ»ÝÇ È»½áõ,
²Ù¿Ý ó»ñ»Ï ÝÙ³Ý ³ñ»õÇ
àõ ·Çß»ñÝ ³É ÝÙ³Ý ³ëïÕÇ,
ßáÕ³Éáí ÏÁ ÅåïÇë Ù»½Ç:

.
.
.
.
Æ٠سÛñ»ÝÇ È»½áõ,
øáõ êáõñµ µ³é»ñ¹ áëÏÇ,
ÎÁ Éáõë³õáñ»Ý ÇÝÍÇ:

Èáñ³ Âá÷áõ½»³Ý
 

Courtesy of the students and the staff at the
AGBU Alexander Primary school - Sydney, Australia
E-mail: alexanderschool@idx.com.au

.
.
.
Updated 11 February, 2003 ..
.
.
.
.
Copyright © 1999 - 2003 HyeEtch. All rights reserved
Web Site Design by SSS Graphics
.