.
History &
 Hierarchical
structure
 Sacraments
Manners
H. Liturgy
Saints &
Feasts
Chronology
Ch. Events
Holy Sees
& Treasures
Prayers &
Salutation
.
The blessing and the significance of the Holy Myron (Chrism)

he Holy Myron is a mixture of pure olive oil and 47 other aromas and flowers. It is prepared only by the Catholicos of the Armenian Apostolic Church during the blessing ceremony of the Holy Myron, which takes place every seven years. During the ceremony, it has become a tradition to mix the new mixture of the Holy Myron with the previous mixture to pass on the blessing and the faith to the next generation. This mixture is then sent to all the Armenian Apostolic Churches around the world to be used in their religious ceremonies.

The Holy Myron is believed to have healing and medicinal properties. The anointment by the Holy Myron symbolises the receiving of the Holy Spirit.

In the past, the Holy Myron was used during the enthroning of Kings and religious leaders. In the Christian faith, the Holy Myron is used in many religious ceremonies and rituals. During Baptism the Holy Myron is placed on a child’s forehead; eyes; ears; nostrils; mouth; hands; heart; back; and feet, as the seal of God and the Holy Spirit. The Holy Myron is used during the ordination of Priests and Bishops, and during the consecration of Churches and Holy sites.

The following is a list of the 48 aromas and flowers used to prepare the Holy Myron (Chrism)

Note: This list is both in English and Armenian. To find out how to be able to see the Armenian letters and download a free Armenian font, please click "Here".
 

English

Balsam oil 
Olive oil 
Carnation 
Nutmeg 
Sweet Flag 
Spikenard 
Gooseberry
Cinnamon
Incense
Cyclamon
Crocus
Sweet Marjoram
Hors elder
Camel's hair
Hazelwort
Camomile
Violet
Water Lily
Orange flower
Allspice
Laurel
Myrtle
Narcissus
Laurel seed
Laurel flower
Crystal tea
Ginger
Mastic
Musk
Hyacinth
Orange flower -
               water
Rose water
Aloes
Cardamon
Sandal 
Rose 
Olibanum
Storax
Galingale
Cubeb
Lavender
Rosemary
Lemon balm
Spearmint
Wild mint
Basil
Thyme
Summer Savory

Armenian

Palasan
Tzet
Mekhag
Mshgenguyze
Pagheshdag
Hntig Nartos
Sev Peran
Tariseng
Khoung
Archedag
Kerkoum
Marzanon 
Geghmough
Vaghmeroug
Merouandag
Yeritsoug
Manishag
Nounoufar
Narnchatzaghig 
Tarabeghbegh
Tapnee
Mourd
Nargiz
Tapnehound
Tapnetzaghig
Ladan
Godjabeghbegh
Mazdakeh
Moushg
Hagint
Narinchatzaghigee -
                     chour
Varti chour
Haloueh
Antridag
Jantan
Vart
Gntroug
Sdaghee
Giberis
Hntgabeghbegh
Housam
Khengounee
Tor
Ananoukh
Taghtz
Rahan
Tuem
Tzotrin

гۻñ¿Ý

´³É³ë³Ý
ҿà
ػ˳Ϡ
ØßÏÁÝÏáÛ½ 
´³Õßï³Ï 
ÐݹÇÏ Ü³ñ¹áë
ê»õ ´»ñ³Ý 
¸³ñÇë»ÝÇÏ
ÊáõÝÏ 
²ñçï³Ï 
øñùáõÙ 
سñ½³ÝáÝ 
ÎÕÙáõË 
ì³ÕÙ»éáõÏ
Øñáõ³Ýï³Ï
ºñÇóáõÏ 
سÝÇß³Ï
ÜáõÝáõý³ñ
ܳñÝç³Í³ÕÇÏ
¸³ñ³åÕå»Õ
¸³÷ÝÇ 
Øáõñï 
ܳñÏÇë 
¸³÷Ý»ÑáõÝï
¸³÷ݻͳÕÇÏ 
ȳï³Ý 
Îá׳åÕå»Õ 
س½ï³ù¿ 
ØáõßÏ
Ú³ÏÇÝà
ܳñÝç³Í³ÕÇÏÇ -
                    çáõñ
ì³ñ¹Ç çáõñ 
гÉáõ¿
²Ý¹ñÇï³Ï 
ֳݹ³Ý
ì³ñ¹
ÎݹñáõÏ 
êï³ÕÇ
ÎÇå»éÇë
ÐݹϳåÕå»Õ
ÐáõÙ³ë
ÊÝÏáõÝÇ
Âáñ 
²Ý³ÝáõË
¸³ÕÓ
è³Ñ³Ý
ÂÇõÙ
ÌáÃñÇÝ 

.
.
.  

List courtesy of Fr. Daron Stepanian 
St. Gregory Armenian Apostolic Church 
Web site: www.krikorlousavorich.org

.
.
.
Updated 30 August 1999 ..
.
.
.
.
Copyright © 1999 HyeEtch. All rights reserved
Web Site Design by SSS Graphics
.